WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.T U.„WIKING”

1. Zasady ogólne.
1.1 Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy.
1.2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia imprezy zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz na stronach internetowych (http://serwer77714.lh.pl/wikingsportpl, http://www.kajaki.com) oraz zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z późniejszymi zmianami, stanowiącą integralną część Umowy.
1.3. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby wpisane w Umowie-Zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą
1.4. W spływie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką osoby pełnoletniej
1.5. Organizatorem imprez turystycznych jest:: Przedsiębiorstwo.Turystyczno-Usługowe. „Wiking”, Grzegorz Piłat, (PTU Wiking) ul. Smoleńska 88/3-4, 85-833 Bydgoszcz,  NIP 953-226-99-54, zaświadczenie Wojewody Kujawsko-Pom (113) Organizatora i Pośrednika Turystyki, gwarancja OC TUW TUZ/ AXA
1.6. Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania przez Uczestnika i Przedstawiciela lub Pośrednika P.T.U. „Wiking” druku Umowy-Zgłoszenia oraz uznania konta bankowego P.T.U. „Wiking” kwotą wpłaconej przez Uczestnika zaliczki w wysokości 150 PLN za osobę.
1.7. Zawierając Umowę-Zgłoszenie z P.T U.„Wiking”, Uczestnik oświadcza, iż:
a) zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa obowiązującymi na danej imprezie turystycznej oraz
b) jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie a udział w zajęciach na wodzie bierze na własną odpowiedzialność, stosując się do: zarządzeń osób prowadzących imprezę, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki wodnej (w szczególności: zakazu spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie, obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych bądź kapoków przez osoby nieumiejące lub słabo pływające, nie oddalania się od grupy na wodzie a także nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania imprezy, itd.)

2. Zasady zmian warunków Umowy-Zgłoszenie
2.1. Ceny wyszczególnione w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych są cenami stałymi.
2.2. P.T.U. „Wiking” zastrzega sobie prawo do odwołania trwającej imprezy lub jej elementów w każdym momencie z przyczyn od siebie niezależnych takich jak działanie siły wyższej, skrajnych warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia zdrowia lub życia bez dokonywania zwrotów za niewykorzystane świadczenia.
2.3. P.T.U. „Wiking” ma prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby Uczestników, jednakże nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy oraz gwarantuje w tym wypadku zwrot Uczestnikowi całości wniesionych opłat.

3. Warunki płatności.
3.1. Przy rezerwacji miejsca na imprezę i podpisaniu Umowy-Zgłoszenia z P.T.U „Wiking” Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 150 PLN od osoby na konto:

P.T.U Wiking, Grzegorz Piłat – mBank S.A,
nr konta 89 1140 2004 0000 3802 7884 4754
Prosimy o wpisanie w nazwie rachunku: nazwisk osób za które jest wpłata oraz nazwy i terminu imprezy

3.2. Pozostała należność Uczestnik wpłaca kierownikowi imprezy na miejscu w dniu rozpoczęcia turnusu

4. Rezygnacja z imprezy.
4.1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając pisemne oświadczenie w P.T.U. „Wiking”, u Agenta lub Przedstawiciela P.T.U. „Wiking”. Za wiążącą datę rezygnacji przyjmuje się:
a) dzień wpływu stosownego pisma do P.T.U. „Wiking” (także jego Agenta, Przedstawiciela)
b) dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik zgodnie z obowiązkiem nie dokona czynności określonej w Umowie – Zgłoszeniu, takiej jak uzupełnienie wpłaty lub dostarczenie wymaganych dokumentów,
c) dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie stawi się w miejscu umówionej zbiórki.
4.2. Uczestnik, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji, jednak nie więcej niż 90% ceny imprezy turystycznej
.4.3. Uczestnik może otrzymać zwrot całości wpłaty w przypadku gdy:
– znajdzie osobę zastępczą-Uczestnika na zwalniane przez siebie miejsce, niezależnie od terminu rezygnacji,
– rezygnacja nastąpiła w sytuacji opisanej w pkt. 2.3.

5. Reklamacje.
5.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania (niezgodności z pk, 1.2) Umowy przez Organizatora, Klient ma prawo wnieść reklamację. Reklamacje winny być składane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy – listem poleconym
5.2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanych świadczeń imprezy z przyczyn niezależnych od  Organizatora lub w przypadku niestawienia się Uczestnika w wyznaczonych miejscach zbiórki.
5.3. Podstawą reklamacji składanej przez Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub zaistniały one nie z jego winy (w szczególności: opóźnienia w transporcie spowodowane awarią sprzętu, warunki atmosferyczne w trakcie trwania imprezy)
5.4. Organizator zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi.

6. Realizacja imprezy
6.1. Organizator odpowiada za przebieg imprezy zgodny ze świadczeniami określonymi w ofercie
6.2. Organizator nie odpowiada za niedogodności powstałe w czasie trwania imprezy z przyczyn od niego niezależnych takich jak np.: warunki pogodowe, klęski żywiołowe, decyzje państwowe, działania sił wyższych lub leżących po stronie Uczestnika. Organizator imprezy nie odpowiada również za zmiany poszczególnych punktów programu i niezrealizowanie niektórych świadczeń ze względu na powyższe niedogodności
Ze względu na zmiany dzierżawców campingów i pól namiotowych standard i miejsce biwakowania mogą nieznacznie różnić się od podanych w materiałach informacyjnych
6.3. Uczestnik jest zobowiązany w momencie rozpoczęcia imprezy do posiadania dowodu dokonanych wpłat w celu weryfikacji.
6.4. Zawierając Umowę – Zgłoszenie Uczestnik oświadcza, iż jego stan zdrowia i osób przez niego zgłaszanych, pozwala na wzięcie udziału w imprezie
6.5. W trakcie trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych i innych obowiązujących w miejscu przebywania Uczestnika oraz podporządkowania się wszelkim poleceniom kierownika imprezy wydanym w celu właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia imprezy pod rygorem odpowiedzialności cywilnej, usunięcia z imprezy bez prawa zwrotu wpłat za świadczenia.
6.6. O usunięciu z imprezy decyduje kierownik imprezy w szczególności w przypadku nie stosowania się Uczestnika do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W powyższym przypadku osoba pełnoletnia opuszcza impreze niezwłocznie natomiast w przypadku osoby niepełnoletniej zostaje powiadomiony jej prawny opiekun i on decyduje czy zgłosi się po niepełnoletniego Uczestnika czy też ma on sam opuścić imprezę, przy czym czas w którym opiekun zgłosi się nie może być dłuższy niż 24 godziny. W tym czasie organizator w miarę możliwości  będzie czuwał nad wydalonym z imprezy niepełnoletnim Uczestnikiem.
6.7. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia wszelkich związanych z naprawą kosztów.

7. Ubezpieczenia
7.1. Organizator zawarł stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wymagane przez ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r z późniejszymi zmianami 
7.2. Organizator wyłącza odpowiedzialność z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Ubezpieczyciela z którym Organizator zawarł umowę
7.3. Klienci mogą dodatkowo wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie z przyczyn losowych niezależnych od Ubezpieczonego

8. Postanowienia końcowe

8.1. Ewentualne spory strony będą rozstrzygać polubownie, natomiast w przypadku braku porozumienie sprawę rozstrzyga sąd.
8.2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884)